Przeglądy okresowe Obiektów
Pomiary elektryczne
Nadzory budowlane
Przeglądy kominiarskie i gazowe
Inwestor zastępczy
Montaż instalacji sanitarnych

TEL.: 669 414 344

mail:marta.buczynska@nbt.waw.pl

Pomiary elektryczne

Art. 62. 1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę: (…) 2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.


Świadczymy usługi w zakresie okresowych przeglądów technicznych instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, odrębnych zakładów produkcyjnych, obiektów użyteczności publicznej, placówek oświatowych, budynków mieszkalnych, placów budów, punktów usługowych i handlowych.

 

pomiar

 

 

Oferujemy pełen zakres pomiarów elektrycznych:

  • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (inaczej pomiary skuteczności zerowania lub pomiary impedancji pętli zwarcia),
  • pomiary rezystancji izolacji obwodów III-fazowych,
  • pomiary rezystancji izolacji obwodów I-fazowych,
  • pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia),
  • pomiary wyłączników różnicowoprądowych,
  • Pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
  • Pomiary elektronarzędzi przenośnych.

 

Okresowe pomiary elektryczne wykonuje się raz na rok lub raz na pięć lat w zależności od typu obiektu i pomieszczeń. Poniżej przedstawiono czasookresy pomiarów elektrycznych wg PN-IEC 60364-3:

RODZAJ POMIESZCZENIA

KONTROLA ROCZNA

KONTROLA PIĘCIOLETNIA

Pomieszczenia o wyziewach żrących

+

-

Pomieszczenia zagrożone wybuchem

+

-

Przestrzeń otwarta

+

-

Pomieszczenia o dużej wilgotności

+

-

Pomieszczenia zagrożone pożarem

-

+

Pomieszczenia gorące, (pow. 35 stop. C)

+

-

zagrożenie dla ludzi ZL I, ZL II, ZL III

-

+

pomieszczenia zapylone

-

+

pomieszczenia wilgotne

-

+

inne

-

+

 

 

 

powrót do strony głównej